تمرکز مهمترین فاکتور در هنرهای رزمی
۱۱ ماه پیش ۳٬۲۰۵

تمرکز مهمترین فاکتور در هنرهای رزمی

بسیاری از مردم هنرهای رزمی را به عنوان یک ورزش پر زد وخورد و با آسیب پذیری بالا و خشن و بدون روح یا تمرکز و آرامش تلقی میکنند، اگر هنرهای رزمی بدون تمرکز روحی و ذهنی قلمداد شود به سختی میتواند فلسفه عمل هنرهای رزمی را درک کرد.