زاهدی ساخت، صیادمنش گل زد
۱ ماه پیش ۲٬۲۲۹

زاهدی ساخت، صیادمنش گل زد

زوریا لوهانسک اوکراین با تاثیرگذاری دو مهاجم ایرانی خود به گل برتری مقابل کولوس کوالیوکا رسید.