برنامه کامل بازی‌های لیگ برتر(98-99)

برنامه‌ بازی‌های نوزدهمین دوره لیگ برتر (فصل 99-98) مشخص شد...

برنامه بازی‌های لیگ برتر نوزدهم مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مدال، با برگزاری مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر، برنامه بازی‌های لیگ 99-98 (نوزدهمین دوره لیگ برتر) مشخص شد. برنامه بازی‌های به شرح زیر است:

هفته اول:

ماشین‌سازی-  استقلال 

پرسپولیس - پارس جنوبی

نفت مسجد سلیمان - تراکتورسازی

ذوب آهن- سایپا

گل‌گهر - نساجی

شاهین شهرداری بوشهر - سپاهان

فولاد خوزستان- نفت آبادان

پیکان- شهر خودرو

هفته دوم:

تراکتور - پرسپولیس

پارس‌جم - ذوب آهن

استقلال - فولادخوزستان

سایپا - گل‌گهر

نفت آبادن - نفت مسجد سلیمان

شهر خودرو - شاهین بوشهر

سپاهان - ماشین‌سازی

نساجی -پیکان

هفته سوم:

ذوب‌آهن - تراکتور

نفت‌مسجد سلیمان- استقلال

گل گهر - پارس جم

شاهین بوشهر - پیکان

فولاد خوزستان - سپاهان

سایپا - نساجی

ماشین‌سازی - شهر خودرو

پرسپولیس - نفت آبادان

هفته چهارم :

استقلال - پرسپولیس

تراکتور - گل‌گهر

نفت آبادان - ذوب‌آهن

سپاهان - نفت مسجد سلیمان

نساجی - شاهین بوشهر

شهر خودرو  - فولاد خوزستان

پارس جم - سایپا

پیکان -ماشین‌سازی

هفته پنجم :

سایپا - تراکتور

ذوب‌آهن - استقلال

گل‌گهر - نفت آبادان

نفت مسجد سلیمان - شهر خودرو

ماشین‌سازی - شاهین بوشهر

پرسپولیس - سپاهان

فولاد خوزستان - پیکان

پارس جم - نساجی

هفته ششم:

ذوب آهن - سپاهان

تراکتور- پارس جم

استقلال - گل‌گهر سیرجان

پیکان - نفت مسجد سلیمان

شاهین بوشهر - فولادخوزستان

نساجی - ماشین‌سازی

شهر خودرو - پرسپولیس

نفت آبادان - سایپا

هفته هفتم:

نساجی - تراکتور

ذوب‌آهن - شهرخودرو

سایپا - استقلال

گل‌گهر - سپاهان

نفت مسجد سلیمان - شاهین بوشهر 

ماشین‌سازی - فولاد خوزستان

پرسپولیس - پیکان

پارس جم - نفت آبادان

هفته هشتم:

نفت آبادان - تراکتور

پیکان - ذوب آهن

استقلال - پارس جم

شهر خودرو - گل گهر

ماشین سازی - نفت مسجدسلیمان

شاهین بوشهر - پرسپولیس 

سپاهان - سایپا

فولاد خوزستان - نساجی
هفته نهم :
تراکتور تبریز - استقلال تهران
ذوب آهن - اصفهان شاهین بوشهر
گل گهر سیرجان - پیکان تهران
نفت مسجد سلیمان - فولاد خوزستان
پارس جم - سپاهان اصفهان
نساجی مازندران - نفت آبادان
سایپا تهران - شهر خودرو مشهد
پرسپولیس - ماشین سازی تبریز
هفته دهم :
سپاهان - تراکتور
ماشین‌سازی - ذوب‌آهن
استقلال - نفت آبادان
شاهین بوشهر - گل‌گهر
نفت مسجد سلیمان - نساجی
فولاد خوزستان - پرسپولیس 
شهر خودرو - پارس جم
پیکان - سایپا
هفته یازدهم:
نساجی - استقلال
پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان
سایپا - شاهین بوشهر 
نفت آبادان - سپاهان
ذوب آهن - فولاد خوزستان
تراکتور - شهر خودرو
گل گهر - ماشین سازی
پارس جم - پیکان
هفته دوازدهم:
پیکان - تراکتورسازی
نفت مسجدسلیمان - ذوب‌آهن
سپاهان - استقلال
فولاد - گل‌گهر سیرجان
شاهین شهرداری بوشهر - پارس جنوبی
پرسپولیس - نساجی
پدیده شهر خودرو - صنعت نفت آبادان
ماشین‌سازی - سایپا
هفته سیزدهم:
تراکتورسازی - شاهین شهرداری بوشهر
ذوب‌آهن - پرسپولیس
استقلال - پدیده شهر خودرو
گل‌گهر سیرجان - نفت مسجدسلیمان
نساجی - سپاهان
سایپا – فولاد
پارس جنوبی - ماشین‌سازی
صنعت نفت آبادان - پیکان
هفته چهاردهم :
ماشین‌سازی - تراکتورسازی
ذوب‌آهن - نساجی
پیکان - استقلال
پرسپولیس - گل‌گهر سیرجان
نفت مسجدسلیمان - سایپا
شاهین شهرداری بوشهر - صنعت نفت آبادان
پدیده شهر خودرو - سپاهان
فولاد - پارس جنوبی
هفته پانزدهم :
تراکتورسازی - فولاد
گل‌گهر سیرجان - ذوب‌آهن
استقلال - شاهین شهرداری بوشهر
پارس جنوبی - نفت مسجدسلیمان
سپاهان - پیکان
نساجی - پدیده شهر خودرو
سایپا - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - ماشین‌سازی
هفته شانزدهم:
استقلال -  ماشین‌سازی 
پارس جنوبی - پرسپولیس
تراکتورسازی - نفت مسجد سلیمان
سایپا - ذوب آهن
نساجی - گل‌گهر
سپاهان - شاهین شهرداری بوشهر
نفت آبادان - فولاد خوزستان
شهر خودرو - پیکان
هفته هفدهم:
پرسپولیس - تراکتور
ذوب آهن - پارس‌جم
فولادخوزستان - استقلال
گل‌گهر - سایپا
نفت مسجد سلیمان - نفت آبادن
شاهین بوشهر - شهر خودرو
ماشین‌سازی - سپاهان
پیکان - نساجی
هفته هجدهم:
تراکتور - ذوب‌آهن
استقلال - نفت‌مسجد سلیمان
پارس جم - گل گهر
پیکان - شاهین بوشهر
سپاهان - فولاد خوزستان
نساجی - سایپا
شهر خودرو - ماشین‌سازی
نفت آبادان - پرسپولیس
هفته نوزدهم :
پرسپولیس - استقلال
گل‌گهر - تراکتور
ذوب‌آهن - نفت آبادان
نفت مسجد سلیمان - سپاهان
شاهین بوشهر - نساجی
فولاد خوزستان - شهر خودرو 
سایپا - پارس جم
ماشین‌سازی - پیکان
هفته بیستم :
تراکتور - سایپا
استقلال - ذوب‌آهن
نفت آبادان - گل‌گهر
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
شاهین بوشهر - ماشین‌سازی
سپاهان - پرسپولیس
پیکان - فولاد خوزستان
نساجی - پارس جم
هفته بیست و یکم:
سپاهان - ذوب آهن
پارس جم - تراکتور
گل‌گهر سیرجان - استقلال
نفت مسجد سلیمان - پیکان
فولادخوزستان - شاهین بوشهر
ماشین‌سازی - نساجی
پرسپولیس - شهر خودرو
سایپا - نفت آبادان
هفته بیست و دوم:
تراکتور - نساجی
شهرخودرو - ذوب‌آهن
استقلال - سایپا
سپاهان - گل‌گهر
شاهین بوشهر  -نفت مسجد سلیمان
فولاد خوزستان - ماشین‌سازی
پیکان - پرسپولیس
نفت آبادان - پارس جم
هفته بیست و سوم:
تراکتور - نفت آبادان
ذوب آهن - پیکان
پارس جم - استقلال
گل گهر - شهر خودرو
نفت مسجدسلیمان - ماشین سازی
پرسپولیس - شاهین بوشهر
سایپا - سپاهان
نساجی - فولاد خوزستان
هفته بیست و چهارم :
استقلال تهران - تراکتور تبریز
شاهین بوشهر - ذوب آهن
پیکان تهران - گل گهر سیرجان
فولاد خوزستان - نفت مسجد سلیمان
سپاهان اصفهان - پارس جم
نفت آبادان - نساجی مازندران
شهر خودرو مشهد - سایپا تهران
ماشین سازی تبریز - پرسپولیس
هفته بیست و پنجم :
تراکتور - سپاهان
ذوب‌آهن - ماشین‌سازی
نفت آبادان - استقلال
گل‌گهر - شاهین بوشهر
نساجی - نفت مسجد سلیمان
پرسپولیس  -فولاد خوزستان
پارس جم - شهر خودرو
سایپا - پیکان
هفته بیست و ششم:
استقلال - نساجی
نفت مسجد سلیمان - پرسپولیس
شاهین بوشهر  -سایپا
سپاهان - نفت آبادان
فولاد خوزستان - ذوب آهن
شهر خودرو - تراکتور
ماشین سازی - گل گهر
پیکان - پارس جم
هفته بیست و هفتم:
تراکتورسازی - پیکان
ذوب‌آهن - نفت مسجدسلیمان
استقلال - سپاهان
گل‌گهر سیرجان - فولاد
پارس جنوبی - شاهین شهرداری بوشهر
نساجی - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - پدیده شهر خودرو
سایپا - ماشین‌سازی
هفته بیست و هشتم:
شاهین شهرداری بوشهر - تراکتورسازی
پرسپولیس - ذوب‌آهن
پدیده شهر خودرو - استقلال
نفت مسجدسلیمان - گل‌گهر سیرجان
سپاهان - نساجی
فولاد - سایپا
ماشین‌سازی - پارس جنوبی
پیکان - صنعت نفت آبادان
هفته بیست و نهم :
تراکتورسازی - ماشین‌سازی
نساجی - ذوب‌آهن
استقلال - پیکان
گل‌گهر سیرجان - پرسپولیس
سایپا - نفت مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان - شاهین شهرداری بوشهر
سپاهان - پدیده شهر خودرو
پارس جنوبی - فولاد
هفته سی‌ام :
فولاد - تراکتورسازی
ذوب‌آهن - گل‌گهر سیرجان
شاهین شهرداری بوشهر - استقلال
نفت مسجدسلیمان - پارس جنوبی
یکان - سپاهان
پدیده شهر خودرو - نساجی
پرسپولیس - سایپا
ماشین‌سازی - صنعت نفت آبادان

اخبار مرتبط:

برنامه بازی‌های استقلال در لیگ برتر(99-98)

برنامه بازی های پرسپولیس در لیگ برتر(99-98)

برنامه بازی های تراکتور در لیگ برتر(99-98)

تگ ها


لیگ برتر فوتبال ایران لیگ برتر نوزدهم برنامه‌ــــکامل‌ـــلیگ‌ــــخلیج‌ـــفارس برنامه لیگ برتر برنامه کامل لیگ نوزدهم فوتبال